X. Armwezen

Bemoeiingen van het gemeentebestuur

172. “Ingekomen brieven in zake armwezen”. - Brieven ingekomen bij het bestuur der gemeente betreffende het verleenen van onderstand aan personen, te Coevorden geboren of gewoond hebbende en naar elders vertrokken. 17 October 1838-1850 December 30.

N.B. De brieven zijn ingekomen bij den burgemeester, burge en wethouders en het gemeentebestuur (stedelijk bestuur, plaatselijhk bestuur).

173. “Staat van het getal personen, uitmakende de klasssen der ingezetenen, waartoe de bedeelden in het algemeen behooren, de bedeelden daaronder begrepen”, met staten gediend hebbend voor de samenstelling daarvan. ( c. 1815?).

174. “Lijst van intekenaren ten behoeve van de armen te Koevorden. 1817.

175. Minuteele “Lijst van de gebouwde en ongebouwde eigendommen van de hierna te vermelden gestichten in de gemeente Koevorden;” met eene ten behoeve van deze lijst ontvangen opgave van den diaken-boekhouder der Ned. Hervormede gemeente. (c. 1822).
N.B. De opgave van de diaconie is geteekend door J. Pot, 1822 diaken-boekhouder.

176. Minuteele verbalen van de besprekingen van burgemeester en wethouders met diakenen der Ned. Hervormde gemeente, omtrent “het plaatsen van weezen en gealimenteerden in de vrije kolonien van weldadigheid.” 1825.
N.B. Hierbij eene verklaring van den boekhouder te Frederiksoord, dat het huisgezin van Boddendijk daar is aangevoerd, 1821.

177. Verzoek ( met bijlage) van de voogden van het weeshuis aan burgemeesteren, om restitutie van den in 1816 betaalden “stedelijke (n) impost” voor de middelen op het gemaal, het geslacht en de turf. 1817.

178. Stukken betreffende het verichte door de commissie ter inzameling van gelden ten behoeve der noodlijdenen te Coevorden, welke tengevolge verliesen door het hooge water in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt.” 1841/2.
N.B. In deze commissie hadden o.a. zitting de burgemeester een wethouder en de secretaris van Coevorden. Een paar stukken zijn zeker afkomstig van B en W., andere misschien van de commissie; een juiste scheiding is in geen geval mogelijk.

179. “Lijst van inteekening in de gemeente van Coevorden ten behoeve van door brand ongelukkig gewordene ingezetenen van Beilen.” (1820?)
N.B. In 1820 woedde te Beilen een groote brand, waarbij 77 van de 98 huizen werden vernield. Het hoofd boven de lijst is van de hand van den secretaris J. Woltersom, die in dezen tijd leefde.

180. Kwijtingen van het gemeentebestuur door den kamerbewaarder bij het provinciaal bestuur van Drente, met betrekking tot “voor de ingezetenen van Paramaribo” en “voor de in gezetenen van Hijken” gecollecteerde gelden. 1821/2.

181. Stukken (waarschijnlijk) betrekking hebbende op het armwezen (begin 19de eeuw).

Gasthuis-fonds
N.B. De aanwezigheid van het archief van de(n) gasthuisvoogd(en) in het gemeente-archief wordt verklaard uit het feit, dat het fonds werd beheerd in opdracht en onder toezicht van het bestuur der gemeente. Oorspronkelijk werden 2 voogden aangesteld, later 1. Deze functionarissen voerden uitsluitend het beheer; het bestuur der gemeente schreef voor, wie bedeeld zouden worden, en bepaalde en wijzigde het bedrag der bedeeling. Door deze bijeenbewaring is het uiteraard niet wel doenlijk, eene juiste splitsing aan te brengen tusschen het archief der gemeente en dat der gasthuisvoogden.

182. Extract-besluiten van het bestuur der gemeente betreffende het gasthuis-fonds, in gekomen bij de gasthuis-voogden ( den gasthuisvoogd) over 9 Juni 1814-1877 Mei 29.
N.B. Aanwezig zijn besluiten van burgemeester en raad, den burgemeester, burgemeesteren en burgemeester en wethouders.

183. Lijst van de uitgezette kapitalen en de landerijen, behoorend aan het gasthuis-fonds (c. 1818); met aanteekening omtrent de betaling van intrest en huur over 1813-'25.

184. Lijst van de capitalen van het gasthuis-fonds te Coevorden. - Lijst der hypotheken ten bate van het gasthuis-fonds, (c. 1820); met aanteekening der inschrijving en der vernieuwing in de hypotheek-registers tot 1827.

185. “Restanten 1827.” Lijsten van achterstallige renten, huren enz. tre vorderen door het gasthuis-fonds. 1 Januari (1827?), '28,'31-'33.

186. “Aangave van 't gasthuis.” - “Buljet van aangeving der aan het gasthuis-fonds behoorende vaste goederen, “om te dienen tot redres der releves der belasting op de ongbouwde eigendommen.” 7 Januari 1816.
N.B. Het stuk is betiteld “Copie” doch geteekend: “T. Werndly als gasthuis-voogt.”

187. Mededeeling door den inspectuur van het kadaster in Drente aan 't gasthuis te Koevorden” van de klasseering van een perceel bouwland. 1832.

188. Vergunning van den commissaris-generaal voor het departement van oorlog aan de gasthuis-voogden tot opbouw eener afgebrande woning in de nabijheid der vesting. 1814.

189. Verklaring van Hendrik Meiring, dat hij den door hem van het gasthuis-fonds gehuurden akker bouwland op de Loo en de van T. Werndly gehuurde 3 akkers gend het Scholtenland met het najaar van 1835 weder ter beschikking zal stellen van de verhuurders. 1834.

190. Berichten aan den gasthuis-voogd omtrent voor het gasthuis-fonds (en de stad Coevorden) geïncasseerde renten van inschrijvingen op het Grootboek. 1857-'65.

191. Staten van bedeeling uit het gasthuis-fonds. 1873-”77.

192. Kwijtingen van den gasthuis-voogd. 1839-'42.
N.B. De kwijtingen zijn voor het meerendeel gesteld op rekeningen, waaronder een machtiging tot betaling is geschreven door den burgemeester of burgemeester en wethouders.

193. Aanteekeningen van den gasthuis-voogd omtrent door bedeelden op rekening ontvangen goederen. 1860-'78

Commissie ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapende dienst
N.B. Het archief dezer commissie werd bewaard bij het gemeente-archief in verband met het zitting hebben in de commissie van den burgemeester (B. Slingenberg) en den secretaris (J. Woltersom G.z.) Vergelijk ook de noot bij Inv. No. 28.

194. Archief van de plaatselijke commissie te Coevorden van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst. 1816.

Cantonnale subcommissie van weldadigheid

N.B. Het archief dezer commissie werd bewaard bij het gemeente-archief in verband met het zitting hebben in de commissie van den burgemeester (B. Slingenberg).

195. Brieven enz. in gekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van de cantonnale subcommissie van weldadigheid te Coevorden. 25 Juli 1818-1832 December 31.N.,B. Achter in band II (over 1821-'32) een afschrift van de ledenlijst van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zooveel betreft de afdeelingen Coevorden; Dalen, Schoonebeek en Oosterhesselen; Borger; Emmen; Odoorn; Zweelo en Sleen; met daarop gemaakte aanteekeningen omtrent het bedrag der contributie, bedanken en overlijden over 1820-”25.

Commissie tot verpleging van arme zieken te Coevorden

N.B. Het archief dezer commissie werd bewaard bij het gemeente-archief in verband met het zitting hebben in de commissie van den secretaris der stad (J. Woltersom G.z.).

196. Stukken afkomstig van de “commissie tot verpleging van arme zieken te Coevorden”. 1847.
N.B. Vergelijk Inv. No. 98.