IX. Onderwijs, kunsten en wetenschappen

164. “Staten wegens het schoolwezen het schoolwezen”. Z.j., 1816-'51.
N.B. Deze bundel bestaat uit:
1. Minuteele staat “ van den financiëlen toestandf der armenscholen, alsmede van het getal scholen van allerhandeaard , waar armen-kinderen kosteloos toegang verleend wordt, en van het getal armen-kinderen hetwelk in den loop van 1833 dezen toegang genoten heeft”, opgemaakt door burgemeester en wthouders op 17 Mei 1824, ten behoeve der commissie benoemd bij K.B. d.d. 3 Januari 1822 No. 36;
2. Concept-”Staat van het werkelijk aantal leerlingen op de scholen van allerlei aard, in de maand Januarij 1826, of ook in den zomer van 1825 binnen de prov. Drenthe”; opgemaakt door burgemeester en wethouders op 1 Juli 1826, met een model (b) voor dezen staat;
3. “Statistiek verslag nopens het lager schoolwezen ( in de gemeente Coevorden), bijzonder omtrent de sommen daartoe vanwege de gemeente verstrekt” over 1826; 1827;
4. Statistiek verslag nopens het lager schoolwezen binnen de gemeente Coevorden bijzonder omtrent het getal en de soort der scholen”. (1827?);
5. Minuteele staat van “Sommen welke over den dienst van 1836 zijn besteed ten behoeve van het lager onderwijs uit de gemeentekas”, opgemaakt door burgemeester en wethouders, 22 Mei 1837;
6. Gelijktijdig afschrift van den “staat aanduidende het aantal scholen in de gemeente (Coevorden) aanwezig, met aanduiding van de onderwijzers in dezelve etc.,” opgemaakt door den burgemeester op 23 Mei 1851.

165. “No. 21"- “Verslagen betrekkelijk den staat van het schoolwezen” in de gemeente Coevorden over 1832-'50. 1833-'51.
N.B. De verslagen werden uitgebracht ter voldoening aan het ( hierbij aanwezige ) besluit van den gouverneur van Drente d.d. 20 Maart 1816 No. 1.
Op den omslag staat: “Ingetrokken bij besluit van heeren “Gedeputeerde Staten van den 24 Sept. 1851 No. 9.”

166. “Plan van het schoolgebouw te Coevorden. (1ste helft 19de eeuw).

167. Minuteele “opgave der schoolonderwijzers-plaatsen in de gemeente Coevorden, die thans met eenige kerkelijke bedieningen worden waargenomen”. 1842.
N.B. De ze opgave is door burgemeester en wethouders op 25 Februari 1842 vervaardigd ingevolge besluit van Gedeputeerde Staten van Drente d.d. 8 Februari 1842 No. 161.

168. Stukken betreffende de voorziening in de vacature aan de openbare school, ontstaan door het vertrek van J.K. Meis. 1816.

169. “Stukken van 't vergelykend examen van onderwijs”, gehouden in verband met de vervulling der vacature aan de openbare stadsschool ontstaan door het overlijden van H. Clewits. 1848.

170. “Geapprobeerde lijst (en) der schoolgelden over “ 1814-'18. 1815-'18.
N.B. De lijsten zijn opgemaakt door burgemeester en wethouders, opdat tot inning der omgeslagen schoolgelden zou kunnen worden overgegaan, en goedgekeurd door den gouverneur door den of de Gedeputeerde Staten.

171. “Bestek of condiesie, waarna de volmagten van Vlieghuys, Pathuys en Wijjerwolt voornemens zijn om uit te besteden .......een schoolgebouw.......” voor winter- of bijschool. 1818.
N.B. Dit stuk bevat een ondergeschreven verklaring van den aannemer van het werk, dat hij dit op zich heeft genomen; en eene dorsale goedkeuring van den bouw door den schoolopziener C. Pothoff.