Commissie van designatie voor de schutterij

N.B. Het archief dezer commissie werd bewaard bij het gemeente-archief in verband met het zitting hebben in de commissie van den burgemeester en leden van den raad
(vergelijk de noot bij Inv. No. 28). Vergelijk ook de noot bij Inv. No. 149.

158. Archief van de commissie van designatie voor de schutterij te Coevorden. 1821-'32.
N.B. Aanwezig zijn:
1. “Lijst (en) van ingezetenen, welke begrepen zijkn in de eerste kategorie bij art.9. litt. a, op de wet der schutterijen, gearresteerd 27 Februarij 1815.....”, opgemaakt door de commissie over 12 September 1821-1826 Juni 28;
2. concept-en minuteele staten van “Schutters in de gemeente Coevorden, ingerigt volgens de resolutie van den heere gouverneur der provincie Drenthe dato 26 Mei 1827 No. 5,” 1827;
3. het minuteel “verbaal van het verhandelde bij de commissie van designatie voor de schutterlijken dienst te Coevorden”, met bijlagen, 9 November 1830-1832 Juli 31;
4. afschriften der “Algemeene schuttersrol (len) van de gemeente Koevorden, bevattende de personen, welke in 1804 ( en 1805) zijn geboren en in 1829 (en 1830) hebben geloot, en die uit hoofde hunner designatie moeten vervangen de schutters, welke in 1829 (1830) tot de reserve zijn overgegaan”, opgemaakt door de commissie 17 Dec.1830.
5. staten van schutters te Coevorden, behoorende tot de 1ste, 2de en 3de bannen van de mobiel verklaarde schutterij, opgemaakt door de commissie over 1830-(1832?) ; waarbij afschrift eener memorie van inlichtingen voor den heer gouverneur dezer provincie betrekkelijk de algemeene schuttersrol van het jaar 1828 en de redenen, waarom eenige daarop gebragte personeen niet zijn uitgetrokken,” 1830.