Rustende schutterij (na 1827)

147. Gedrukte aanschrijvingen van den gouverneur aan het bestuur der gemeente omtrent de uitvoering der wet op de schutterijen d.d 11 April 1827 ( S.B. No. 17 ) 12 Juli 1828-1829 April 30.

148. Minuteele-”Tabelle aanwijzende de leden der commissie tot het onderzoeken van en beslissen omtrent reklames betrekkelijk den schutterlijken dienst, nader omschreven in art. 15 der wet op de schutterijen van 11 April 1827". (1827?).

149. “Nominatieve staat der voor den dienst der schutterij in de gemeente Coevorden aangewesene manschappen, waarvan de inlijving op den eersten September 1828 moet plaats hebben”; met minute. 1828.
N.B. De staat werd, naar opgaven van de commissie van designatie, opgemaakt door burgemeester en wethouders naar aanleiding van het besluit van den gouverneur d.d. 4 Augustus 1828 No. 4.
Hierbij minuteele “lijste(n) van de op den .. Augustus 1828 gedesigneerden voor de schutterij te Koevorden”, uit welke lijsten de nominatieve staat werd samengesteld. Doordat de commissie van designatie bestond uit leden van het gemeentebestuur zijn deze minuten waarschijnlijk hierbij gevoegd en gebleven.

150. Minuteele staten van de sterkte en de indeeling der rustende schutterij te Coevorden. 1830-'32.
N.B. De staten werden opgemaakt door burgemeester en wethouders op 12 Oct. 1830, 4 Oct. “31 en 7 Dec. '32.