Schutterij (voor 1827)

142. “Inschrijvingsregister voor de ( rustende ) schutterij van de gemeente Coevorden, ongehuwde in gezetenen van 18-40 jaren.” ( 1820?).
N.B. De jongste ingeschrevenen zijn geboren in 1802, zodat het register waarschijnlijk dagteekent van 1820.

143. Register van het personeel der rustende schutterij der gemeente Coevorden; met aanteekingen omtrent ontslag enz. 1816-'26.

144. Jaarlijks “nominatieve staat van ingezetenen, die van af de eerste oprigting der schutterijen tot op dit oogenblik de schuttereij hebben uitgemaakt.” (1823?) - 1826.
N.B. Deze staten werden opgemaakt naar aanleiding eener circulaire van den gouverneur d.d. 24 Juli 1821 No. 152, art. 4.
De eerste 2 staten zijn niet gedateerd. Een daarvan is volgens daarin voorkomende data 1824. In dien staat komt D.H. v.d. Scheer voor als 1ste. Luitenant; de andere ongedateerde staat vermeldt hem als 2den luitenant, en moet dus zijn van 1821 à '23. Hierbij de minuteele “situatie-staat der rustende schutterij in de gemeente Coevorden, verzonden aan den heere gouverneur van Drenthe den 20 Augustus 1824".

145. Lijsten van op 25 Mei 1818 en .. Juni 1822 aan de 2de compagnie van het 4de bataljon rustende schutterij uitgereikte wapens en ledergoed. 1818, '22.
N.B. Bij den staat van 1822 is een concept aanwezig.

146. “Staat en verantwoording wegens de gelden, welke door het rijk aan de ingeztenen der stad Coevorden zijn voldaan voor het presteren der schutterlijke diensten in de maanden April, Mey, Juny, July en Augustus 1815". 1816.
N.B. Aanwezig zijn:
1. de minuteele staat;