Transporten

137. Verklaringen van den schulte van Emmen omtrent de aankomst per wagen van militairen uit Coevorden. 1814/15.

138. Kwijting van het gemeentebestuur door onderscheidene personen voor de achter hunne namen vermelde bedragen “ter voldoening van de vragtlonen van de jaren 1803, 1804 en 1806, gebragt op de agterstallige schuld der gemeente Coevorden”. 6 September 1815.
N.B. Op den omslag staat: “No. 67. Stukken betrekkelijk de requisitie en aflossing van f. 8000".

139. Kwijtingen van den burgemeester en het gemeentebestuur wegens betaalde wagenvrachten voor het vervoer van militaire bagage enz. 1815-'22.

140. “Copie-declaratiën wegens transportmiddelen”.- Concept- en minuteele declaratiën van den burgemeester ten laste van het rijk wegens kosten van vervoer van militairen. 1815, '17, '18.
N.B. Hierbij de door den burgemeester op 15 Juli 1815 ingezonden declaratie, in duplo, met een missive van den chef der 1ste afdeeling bij de generale intendance, waarbij de declaratie wordt teruggezonden om te worden gesplitst.

141. Stukken betrekkelijk het leveren van wagens tot transport van het 2 batt. 8 afdel. Infanterie op den 2 ( 6, 8 en 30 ) September 1830" van Coevorden naar Ommen. 1830.
N.B. De wagens werden geleverd door de gemeente Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Zweelo en Sleen. De zorg voor de levering berustte bij den burgemeester van Coevorden. De plaats van bestemming van het bataljon was Maastricht.