Kazerneering

125. Stukken betreffende de voorziening door het gemeentebestuur in de kazerneering van het garnizoen. 1814.

126. Stukken betreffende de bestemming door de commandeerden officier te Coevorden van vertrekken tot eene bergplaats van fournitures en werkplaatsen voor militaire kleer- en schoenmakers. 1814, '15.

127. Staten en aanteekeningen omtrent aanwezige fournitures behoorende aan de stad Coevorden. 1816-'19.

128. “Repartitie opgemaakt door den raad der stad Coevorden......... tot vinding eener somma van f. 1994.75,- benodigd tot het aanschaffen van eenige kasern-fournitures”; met bezwaarschriften van aangeslagenen. 1817.
N.B. Deze repartitie had plaats “ingevolge authorisatie van..Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe van den 18 February 1817 No. 14.”

129. Opgaven van commandanten van de bij hunne afdeeling in gebruik zijnde fournitures, behoorend aan de stad Coevorden, en van de gekazerneerde manschappen. 1814-'18, '22/23
N.B. Hierbij brieven van den 'onder-inspecteur bij de administratie der armée te Groningen “ aan den burgemeester van Coevorden, ter begeleiding der door hem geverifieerde staten van gekazerneerde manschappen.
De opgaven hebben gediend bij de berekening van de door de gemeente van het rijk te vorderen vergoeding voor de verstrekking van fournitures aan het garnizoen.

130. Register van “Kazerneering van het baton. Inf. Nat. Milit. No 2, aangehouden door den agent van kazerneering van het gemeentebestuur ontvangen en weder bij dat bestuur ingeleverde fournitures; met stukken betreffende de uitgifte aan en de weder-inlevering door militairen van fournitures. 1818-'20.
N.B. Het register; waarschijnlijk aangelegd door den agent van kazerneering, werd bijgehouden door het gemeentebestuur.

131. “Nota('s) van gedane uitschotten van de stad Coevorden door(den gemeente-ontvanger) J. Van Der Scheer” wegens aan het garnizoen verstrekte fournitures; met bijlagen, 1818-19, '22.
N.B. Op de staten is aangetekend, dat aan den ontvanger voor de bedragen ordonnantiën van betaling zijn afgegeven.

132. Stukken betreffende de vordering door de gemeente van het rijk van vergoeding voor aan het garnizoen verstrekte fournitures. 1817/26.

133. Minuteel proces-verbaal van gecommitteerden van het gemeentebestuur en van de militaire autoriteit te Coevorden, omtrent eene herkeuring van afgekeurd vleesch bestemd voor het garnizoen. 1822.