Nationale militie

115. Stukken betreffende de inschrijving voor de nationale militie. 1814,'16.

116. Inschrijvingsregisters voor de nationale militie voor de lichtingen van de jaren 1814, '16-'49.
N.B. In elk deel staan op bladzijde 1 inlichtingen afgedrukt, ontleend aan de wet d.d. 8 Januari 1817, omtrent de inrichting en de bestemming van dit register.

117. “Listes alphabétiques”.- Alphabetische registers van militie-plichtingen met aanteekening omtrent den uitslag der loting, ingebrachte reclames en uitspraak van den militie-commissaris omtrent hunne bestemming, betreffende de lichtingen van de jaren 1817-'50. 1817-'50.
N.B. In elk deel staan op bladzijde 1 inlichtingen afgedrukt, ontleende aan de wet d.d. 8 Januari 1817, omtrent de inrichting en de bestemming van dit register.

118. “Nominative staten” der manschappen, die door den militie-raad voor den dienst zijn aangewezen, “van 1817 tot en met 1850" (lees 1849).

119. “Stukken en contracten van de geleverde pontonniers in 1815". - No.61.”- Stukken betreffende de werving en de betaling van 2 pontonniers door de gemeente Coevorden, Dalen, Zweelo en Odoorn. 1815/6.

120. “Wegens het geleverde linnen en pluksel, “1815".- Stukken betreffende het door de ingezetenen van Coevorden verstrekken van scheurlinnen en pluksel ten behoeve van het leger. 1815.
N.B. Volgens eene hierbij aanwezige aanteekening verzocht “het Geneeskundig bestuur” bij advertentie d.d. 2 Juni 1815 toezending van bovengenoemde verband-artikelen aan het magazijn van hospitaal-goederen te 's Gravenhage.
Blijkbaar heeft het gemeentebestuur van Coevorden voor het verzamelen daarvan zorg gedragen.

121. “Bezwaren over de repartitie van 1815".- Stukken betreffende den omslag over de ingezetenen van het aandeel van Coevorden in de kosten van 200 artillerie-en trein -paarden, door Drente aan den koning aangeboden ten dienste van het leger; - en de bezwaren van ingezetenen tegen hun aanslag. 1815.
N.B. De omslag werd “opgemaakt door de burgemeester en gemeenteraad van Coevorden ingevolge den last van de heeren “Gedeputeerde Staten van dit landschap vervat in deszelfs (!) besluit van den 23 Mey j.l. No. 18.”

122. Missives van den majoor-commandant van het 3de bataillon der 8ste afdeeling aan plaatselijke besturen, verzoekende opgave van de redenen, waarom in hunne gemeente verblijvende flankeurs niet onder de wapenen zijn opgekomen. 1821.
N.B. De missives zijn genummerd No. 205-213. Zijn zij wellicht door den ( te Coevorden wonende) commandant ter hand gesteld aan het gemeentebestuur ten fine van expeditie?