VI. Medische en gemeente-politie

Medische politie

97. Concept-adres van den gemeenteraad aan den koning, om dispensatie van het verbod, dat op plaatsen waar 2 apothekers zijn gevestigd door geen genees- en heelmeesters medicijnen enz. mogen worden geleverd. 22 Augustus 1832.N.B. Het in den tekst bedoeld verbod was vervat in art. 5 der instructie voor de heelmeesters ten platten lande, vastgesteld bij K.B. d.d. 31 Mei 1818 No. 63. Dispensatie werd gevraagd, omdat bij handhaving geen geneesheer te Coevorden was te verkrijgen.

98. Lijst der ouders, wier kinderen gevaccineerd zijn over 12 Juni-18 Juli 1815. 1815.N.B. Hierbij eene aanschrijving van den burgemeester aan het armbestuur der R.K. gemeente, berichtend den dag der maandelijkse visie van het register der gevaccineerden.

99. Staten der door de geneesheren te Coevorden behandelde cholera-lijders, met opgave omtrent den afloop der ziekte. Met bericht van een der geneesheren aan het plaatselijk bestuur, mededeelende (de eerste?) 3 gevallen van cholera asiatica. 1847.N.B. Vergelijk Inv. No. 196.

100. “Rekening van ontvang en uitgaaf der runderen van de provincie. ”-Stukken betreffende de medewerking van het gemeentebestuur tot de onteigening door de provincie van de door longziekte aangetaste runderen van ingezetenen van Coevorden. 1843/46.

101. “Stukken wegens de proefbakkingen van het brood” ten behoeve der broodzetting. 1826'47.N.B. De “proefbakkingen” hadden plaats ingevolge K.B. d.d. 25 Januari 1826 No. 98.

102. “Broodzetting”. “104".- Becijferingen ten behoeve der broodzetting te Coevorden. 1826-'42.

Gemeente-politie

103. Concept-reglement van politie voor de gemeente Coevorden. ( 1815?).

104. “Ingekomen brieven wegens de justitie”.-Brieven van ambtenaren van het openbaar- ministerie, rechter-commissarissen en enkele andere autoriteiten, inroiepende de medewerking van het gemeentebestuur in aangelegenheden van justitie en politie. 19 Juli 1827-1850 December 30.

105. “Register van correspondentie over justitie-zaken”.- register van brieven uitgegaan van het bestuur der gemeente betreffende aangelegenheden van justitie en politie. 2 Januari 1830-1846 December 29.

106. Minuteele “staat van voogdijen, opengevallen vóór den 1e. October 1838 in de gemeente Coevorden”, opgemaakt door den burgemeester op 27 Februari 1841.

107. Signalementen van deserteurs en voortvluchtige misdadigers, bij het gemeentebestuur ingezonden door den procureur-generaal bij het hooggerechtshof. 6 Juli 1814-1817 Sept. 10.N.B. Een signalement d.d. 27 Februari 1816 werd toegezonden door den officier van justitie bij de rechtbank te Leeuwarden.

108. Opdracht van den burgemeester aan de veldwachters in de gemeebnte tot onderzoek, of zich in de gemeente ophouden onderdanen van genoemde Hannoversche staten. 8 Juni 1815.

109. Uittreksel uit het verbaal van de handelingen van den procureur-generaal bij het hooggerechtshof, betreffende het verwijderen van vreemde landloopers. 8 Augustus 1817.

110. Minuteele processen-verbaal van de handelingen van den procureur-generaal bij het hooggerechtshof, betreffende het verwijderen van vreemde landloopers. 8 Augustus 1817.N.B. De bijlagen bestaan uit:1. een concept-proces-verbaal van het onderzoek door den president en den secretaris van het gemeentebestuur met betrekking tot een verdronken kind, 1 Januari 1819;2. aanklachten tegen ingezetenen der gemeente Coevorden ingediend bij den burgemeester, 1822-'27;3. minuteele processen-verbaal van den veldwachter en den nachtwacht in de gemeente Coevorden van aldaar gepleegde feiten, 28 Januari 1821, 9 April en 30 Juni 1828;4. processen-verbaal van de veldwachters en den nachtwacht in de gemeente Coevorden van aldaar gepleegde feiten (ingezonden bij den burgemeester?), 20 Februari 1822, 12 en 17 September 1826;5. proces-verbaal van den commandant der hoofdwacht te Coevorden omtrent de beleediging van een schildwacht door burgers en de arrestatie van een hunner (ingezonden bij burgemeester en wthouders?), 20 Juli 1827.

111. Publicatie van den gouverneur van Drente, voorschrijvende het nemen van maatregelen tegen dolle honden, 24 Mei 1814. Met een afschrift, en een opgave van losloopend aangetroffen honden, 1815.N.B. Het, ter secretarie van Coevorden vervaardigd, gelijktijdig afschrift heeft blijkbaar steeds bij het oorspronkelijk exemplaar berust.

Tuchthuis

N.B. De aanwezigheid van het archief van regenten van het tuchthuis in het archief der gemeente kan worden verklaard, doordat de notaris Slingenberg (tevens burgemeester) over den verkoop van het tuchthuis in 1824 stond en bovendien regent was.

112. Protocol van notulen en minuten van uitgegane brieven van regenten van het tuchthuis te Coevorden, over 1 September 1814-1817 Juli 31.

113. Brieven ingekomen bij regenten van het tuchthuis te Coevorden. 15 October 1814- 1816 December 28, Januari 1821-1824 Juni 17.

114. “Register der gevangenen” gedetineerd in het tuchthuis te Coevorden, 6 Augustus 1814-1823 September 23. Met aanteekeningen tot 1 Maart 1824.