IV. Geldmiddelen

Algemene stukken

34. “Deliberatiën van den raad, in originali.” _ Notulen van den raad der stad Coevorden betreffende de stedelijke financiën en de broodzetting. 29 Januari 1833-1844 Februari 8.N.B. Aanwezig zijn besluiten van de raad:1. d.d. 29 Januari 1833 tot het aangaan eener leening van ƒ 1550.- tot vinding van het tekort voor den dienst van het jaar 1832;2. d.d. 9 Augustus 1833 tot heffing van honderd opcenten op “den provincialen rijks-accijns op het gemaal” en tot vaststelling van een reglement daarop; met een concept;3. d.d. 8 April 1834 omtrent den uit-en invoer van” belast “meel en gebak van belast graan”;4. d.d. 14 september 1837 tot het aangaan eener leening van ƒ 200.- tot vinding van het tekort voor den dienst van 1837;5. d.d. 29 Januari 1839 tot vaststelling van een “reglement op de” inning der belasting op het geslagt”; met door den secretaris gewaarmerkte afschriften van genoemd besluit en van het K.B. d.d. 19 Januari 1839 No. 97 (in duplo), waarbij het reglement werd goedgekeurd;6. d.d. 14 Mei 1836 tot verkoop van “stads-effecten op het”Grootboek te lasten van het rijk, rentende 2 1/2 procent, ten “nominale waarde van drieduizend guldens”, ten behoeve van een nieuw schoolgebouw;7. d.d. 8 Februari 1844, houdende vaststelling eener”Keur “betreffende den verkoop van het brood en het werk der brood-”zetting; met een afschrift van dit besluit.

Begrootingen en rekeningen

35. Missive van den gouverneur aan “de respective plaatselijke autoriteiten”, houdende “eenige nadere instructiën” voor het opmaken der gemeente-begrootingen. 6 December 1814.
N.B. Het stuk geeft den indruk, dat het afgezonderd van de overige ingekomen stukken is bewaard.

36. Concept begrootingen,, met bijlagen, voor 1815-,51. 1815-,50.
N.B. Ontbreken de concept-begrootingen voor 1815-,'17,'20,'21,'23-'30,'37-'40.
Van 1815,'17,'20,'21,'23, en '24 zijn alleen bijlagen aanwezig.

37. Begrootingen, met bijlagen, voor de jaren 1814-'50. 1814-'49.
N.B. Ontbreken de begrootingen voor de jaren 1820,'22-'25,'27,-'29,'38,'39,'43 en '45. Die voor 1817 is in duplo aanwezig.
Van 1820,'21,'29,'43 en '45 zijn alleen bijlagen aanwezig. Sommige bijlagen ontbreken, andere zijn in duplo aanwezig. Bij de begrootingen voor 1815,'18,'19,'43,'44,'46,'48-'50 zijn aanwezig extract-resolutiën van Gedep. Staten, houdende goedkeuring dier begrootingen. Bij die voor 1815,'17,'18,'36,'40-'50 is eene aanteekening, dat zij zijn goedgekeurd door Gedep. Staten.

38. “Register van uitgaven voor de begrooting.” -'Register van afgegevene ordonnantiën van betaling op de stedelijke begrooting.” 1820--'50.
N.B. Ontbreken de registers voor 1822,'23 en '25. In het register voor 1850 ligt eene “Nota van hetgeen de rijkscommizen van de stad Coevorden zijn competerende voor het “toezigt op de inning der plaatselijke belasting op het geslagt, gemaal” enz., dienst 1850.

39. Stok van ordonnantiën van betaling, door den burgemeester, uit “het fonds der begrooting” voor den dienst van 1820, '21 en '23, geslagen op den gemeente-ontvanger. 25 Februari 1820-1824 Januari 87.
N.B. Hierbij een lijst van door de gemeente in 1815 gezegelde mandaten, met opschrift: “De 40 gezegelde mandaten bedragen de som van ƒ 12-15-0". Er zijn echter slechts 5 ermeld, elk van ƒ 0-6-3(1/40 van ƒ 12-5-0).

40. Kwijtingen van den burgemeester en de burgemeesteren door ingezetenen, wegens werkzaamheden, leverantiën enz. ten behoeve der gemeente. 12 October 1817-1823 Mei 30.
N.B. Aanwezig zijn:
1. kwijtingen wegens transporten, 1817;
2. kwijtingen wegens geleverde vertering (op de vergaderingen van burgemeesteren?), 1818-'22;
3. eene kwijting wegens betaalde directe belastingen ten laste der stad, 1819.
4. “eene kwitansie wegens het halen van geweren”, 1821;
5. kwijtingen wegens betaalde pacht van 'bleek-en tuin-grond beoosten de Kasteelschen dijk , met het wachthuis aldaar,” 1822, 1823.
6. kwijtingen door J. Woudman wegens door hem verrichte reparatiën in 1818-'23 aan “ijkgoederen”enz., 1823.

41. Kwijtingen van den burgemeester, de burgemeesteren en het gemeentebestuur door den gemeente-ontvanger wegens aan hem afgedragen gelden en stukken. 7 .Januari 1815-1823 Maart 11.
N.B. Aanwezig zijn:”
1. “kwitantie(n) van J. Van der Scheer, wegens ontvangen kazerning-gelden, “ 1815-'22;
2. “kwitantie(n) van J. Van der Scheer wegens de ƒ 80.-:- voor het aansteken van 's lands lantaarnen,” 1816,'22;
3. kwijting voor terugbetaalde verschotten van den ontvanger, 1816;
4. “recu van J. Van der Scheer wegens de overneming van 190 stuks gezegelde patentbladen over 1816";
5. “kwitantsie(n) van de reisende behoeftigen,” 1817,'20;
6. recepis voor “twee gekwiteerde borderellen wegens de Fransche agterstand,” 1822;
7. “kwitansie(n) van de aan van der Scheer betaalde gelden wegens boeten,” 1816,'23.

42. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den gemeenteontvanger wegens “land- en hofhuren”, “op de huurswaarde” ontv., en renten van obligatën, over Februari en April 1817. Maart, Mei 1817.
N.B. Deze staten werden door den ontvanger ingezonden bij den burgemeester.

43. Gemeente-rekeningen, (met bijlagen), over 1815-'50. 1816-'51.
N.B. Ontbreken de rekeningen over 1823 en '26. Die over 1815 is in afschrift aanwezig. Bij de rekeningen over 1824, '43 en 1846-'50 zijn aanwezig extract resolutiën van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring dier rekeningen.
Bij de rekening over 1821 is aanwezig een “Rekening en verantwoording van ontvangst en uitgaaf in de prosedure contra” M. Bruins en Klaas Zweers of derzelver erven van den 26 Sept. “1817 tot heden” (26 Januari 1822)” door Jacobus van der Scheer te Coevorden,”( gemeente-ontvanger). Vergelijk Inv. Oud-archief Coevorden No 567.