III. Gemeentebestuur

15. “Reglement voor het bestuur der stad Coevorden”, vastgesteld bij K.B. d.d. 9 januari 1824 No. 80. N.B. Dit stuk is gewaarmerkt door den griffier de Staten van Drenthe.

16. Processen-verbaal van eedsaflegging door de wethouders, de leden van den raad en den secretaris ten overstaan van den burgemeester. 12 Maart 1824.

17. Minuten van notulen en van stukken uitgegaan van den raad (burgemeesteren en raden, burgemeesteren wethouders en raden). 22 Juni 1814-1830 Mei 15. N.B. Van de jaren 1817-,23 zijn geen minuten aanwezig. Minuten van uitgane stukken zijn slechts aanwezig d.d 22 Juni 1814 en d.d. 10 Febr., 15 Aug., 3 Sept. En 26 Oct. 1816.

18. Notulen van den raad. 3 Januari 1816-1824 Mei 27. N.B. Aanwezig zijn slechts notulen over 3 Januari 1816-1817 November 27 (in deel 1) en Over 12 Maart-27 Mei 1824 (in deel 2). Beide deelen zijn niet half volgeschreven.

19. Minuteel verbaal van het verhandelde bij en minuten van stukken uitgegaan van den burgemeester. 7Mei 1814-1815 November 13.

20. Minuteele notulen van burgemeesteren. 15 Februari 1816-1824 Maart 2. N.B. Hierbij een minuteel proces-verbaal van de vaststelling door het college van zetters van den rooster hunner aftreding (d.d 30 Juli 1821). Deze minute, geheel behandeld als de Overige minuten is waarschijnlijk steeds hierbij geborgen geweest, in verband met het feit dat de voorzitter van het bestuur der gemeente tevens voorzitter was van het college van zetters; vergelijk de noot bij Inv. No.28. Zie ook Inv. No. 44.

21. Verbaal van het verhandelde bij den burgemeester en notulen van burgemeesteren. 7 Mei 1814-1818 Februari 27. N.B. Het3de deel is slechts voor 3/4 gebruikt.

22. Minuteele notulen van burgemeester en wethouders. 27Maart 1824-1831 December 22. N.B. De wethouders werden op 12 Maart 1824 beeedigd (vergelijk de noot bij Inv. No.16). Bij de minuteele notulen d.d. 22 Dec. 1831 (betreffende de door de firma Izak van Coevorden en Zoon te Coevorden gedane aanvraag om surseance van betaling) zijn de desbetreffende ingekomen en minuteele uitgane stukken aanwezig.

23. Notulen van burgemeester en wethouders. 1 Julie 1830-1835 December 8.

24. Minuteele besluiten van den burgemeester. 13 Aug. 1828, 4 April en 4 Sept. 1829.

25. “Ingekomen brieven” bij het bestuur der gemeente, leden van dat bestuur en ambtenaren der gemeente. 10 Januari 1814-1851 December 6. N.B. De brieven in banden loopen over 10 Januari 1814-1818 Augustus 31. Van dien tijd zijn geene losse brieven hierbij aanwezig. De adressen luiden aan: den burgemeester, de burgemeesteren, den president-burgemeester, den burgemeester als ambteneer van den burgelijken stand, den burgemeester belast met de politie, burgemeesteren en zetters en het college van zetters, burgemeester en wethouders, den wethouder-ambtenaar van den burgelijken stand, het stedelijk bestuur, de stedelijke regeering, burgemeester en raad, burgemeester wethouders en raad, het gemeente bestuur, den magistraat. Behalve deze zijn aanwezig brieven gericht aan: 

  • a. den wethouder Woltersom, d.d. 2 Nov. 1824 ;
  • b. den secretaris d.d 19 Febr., 25 Juni, 6 Aug. 1822, 1 en 26 Januari, 21 Oct., 1 Nov. 1824, 18 Maart 1825;
  • c. Den ontvanger, d.d. 20 Febr. 1822, 2 Aug. 1824, 30 Dec.1825, 8 Febr. 1826 en 24 April 1828;
  • d. den commissaris van politie, d.d. 20 Dec. 1823. De ingekomen brieven d.d. 10 Febr. 1818-1830 Dec. 31 zijn geborgen naar de dagteekening der stukken; die d.d. 1 Januari 1831-1851 Januari 6 zijn geborgen in volgorde der (op de stukken aangeteekende) ontvangst. De brieven over 1831-1837 April 30 en 1849 en ,50 zijn genummerd. Van de ontbrekende nummers vindt men eene opgave voor in de portefeuilles.


26. Register van inkomende stukken” bij het bestuur der gemeente, leden van dat bestuur en ambtenaren der gemeente, d.d. 22 Februari 1827-1836 December 31. 1827-'36. N.B. Het register bevat brieven ingekomen bij den burgemeester, burgemeester en wethouders, het gemeentebestuur (stedelijke regeering, plaatselijk bestuur, stedelijk bestuur) en den ambtenaar van den burgelijken stand. Van 1835 is aanwezig een onvoltooid exemplaar en een volledig exemplaar, voor 't eerst. Met gedrukte hoofden, waarvan de buiten-titel luidt: “Register van ingekomen stukken “bij het plaatselijk bestuur van Coevorden, jaar 1835". Het register bevat over 1827-'30 aanteekeningen omtrent de behandeling der stukken.

27. Minuten van brieven uitgegaan van het bestuur der gemeente, leden van dat bestuur en ambtenaren der gemeente. 26 April 1818-1832 October 23. N.B. Aanwezig zijn minuten van brieven uitgegaan van den burgemeester, burgemeesteren, den president-burgemeester, burgemeester en wethouders, burgemeester en zetters, burgemeester en raden, den raad, burgemeester wethouders en raden, den wethouder-ambtenaar van den burgelijken stand. Blijkbaar hebben de in den tekst genoemde minuten eene verzameling gevormd. Niet alleen geeft de volorde der nummers dit aan, doch ook zijn somtijds brieven van verschillende autoriteiten op een stuk papier geschreven. Tot September 1824 nummerde men de brieven met een doorloopend nummer van Januari-December. Blijkbaar heeft men zich in de nummering herhaaldelijk vergist, zoodat met een vroeger nummer opnieuw werd begonnen. Vele stukken zijn niet genummerd, maar dragen wel de aanteekening “No”. -Van October 1824-1828 Januari 1 nummerde men de uitgaande stukken elken dag van 1 af. Ook in dien tijd zijn vele nummers niet ingevuld.- Sedert 1 Februari 1828 volgde men weder de eerstegenoemde methode. Een brief d.d. 25 October 1827 is uitgegaan van den burgemeesters van Coevorden en Dalen.

28. Register van stukken uitgegaan van het bestuur der gemeente, leden van dat bestuur, en annexe besturen. 1 Januari 1815-1851 September 30. N.B. Ingeschreven zijn stukken uitgegaan van: den burgemeester, den burgemeester als ambtenaar van den burgelijken stand, den president burgemeester, burgemeester en wethouders, burgemeester en raad, burgemeester wethouders en raad, den raad, het college van zetters, en de commissie van designatie voor de schutterij te Coevorden.

Vergelijk de noot bij het vorig nummer.
Ontbreekt het register voor 29 Dec. 1819-1828 Dec. 31.

Deel 1 (1 Januari 1815-1817 Maart 29) is aangelegd door den burgemeester. Het vangt aan met het opschrift “Prothocol “van uitgaande stukken gearresteerd bij de burgemeester van “Koevorden”; het bevat echter ook brieven uitgegaan van burgemeesteren en het gemeentebestuur (burgemeester en raad). No.91 van 1815 is een brief uitgegaan van burgemeester en repartiteurs; Nos. 97 en 103 van 1815 zijn brieven uitgegaan van den burgemeester van Coevorden en de schulten van Dalen, Zweelo en Odoorn. No. 245 van 1816 is een brief uitgegaan van “de plaatselijke commissie te Coevorden ter “aanmoediging van den gewapenden dienst”.

Deel 2 (4 April 1817-1819 December 28) is getiteld: “Prothocol van uitgaande stukken, gearresteerd bij burgemeesteren der stad Coevorden”. Nos. 161 en 162 van 1817 zijn brieven van de gemeenteraden van Coevorden en Dalen, en den raad der stad Coevorden. No. 78 van 1819 is een brief van den president-burgemeester.

Deel 3 (1 Januari 1829-1831 December 31) is getiteld: “Register van correspondentie, begonnen den 1 Januari 1829 “ tot en met den 31 December 1831". Het bevat brieven van den burgemeester, den burgemeester als “officier van den burgerlijken stand”, burgemeester en wethouders, burgemeester wethouders en raad, den raad, en van de commissie van designatie voor de schutterij te Coevorden (Nrs. 251, 255, 272, 278, 279, 309, 328, 342 van 1830; en nrs. 65, 73-76, 94 en 235 van 1831). Volgens No. 328 van 1830 bestond de commissie voor de schutterij uit de heeren B. Slingenberg, H.J. Camerling en B. Cock (resp. Burgemeester en leden van de raad).
In deel 3 ligt een minuteel request d.d. 9 Januari 1829 van burgemeester en wethouders en de raad aan den koning, dat niet is geregistreerd.

De deelen 4-7 (1 januari 1832-1843 September 28) hebben soortgelijke titels als deel 3. De geregistreerde brieven hebben geen onderschrift, zodat niet blijkt, door wien ze zijn verzonden. Alleen van het stuk geregistreerd als No. 76 van 1832 blijkt, dat het is uitgegaan van het college van zetters.

De deelen 8-11 ( 1 october 1843-1851 September 30) hebbeb tot titel “Register van correspondentie viir het bestuur “der stad Coevorden”. De brieven 8 en 9 hebben geen onderschrift. Deelen 10 en 11 bevatten brieven uitgegaan van den burgemeester, burgemeester en wethouders, den raad en het college van zetters. De brief van het college van zetters werd geteekend door den burgemeester.

29. Publicatiën van te houden aanbestedingen van werken ten behoeve van de departementen van oorlog en van waterstaat, (ter afkondiging toegezonden aan den burgemeester van Coevorden?). 1816.

 Gezegeld register

30. Concepten van acten, ter secretarie verleden, onderworpen aan het recht van registratie. 1815-(1824?).N.B. Enkele concept-acten zijn aanwezig bij de bijlage tot de begrootingen (Inv. No. 36).

31. Minuten van acten, ter secretarie verleden onderworpen aan het van registratie. 1815-'49.N.B. de acten zijn genummerd en ingeschreven in een répertoire (Inv. No. 32), dat bij elk deel met No. 1 begint, zoodat verschillende serieën zijn gevormd:

1. De acten d.d. 21 Nov. 1815-1817 Dec. 29, genummerd 1-17; ontbreekt No. 15 (afgegeven aan den belanghebbende);

2. De acten d.d. 9 Maart 1818-1820 April 11, genummerd 1-21; ontbreken nrs.15 (afgegeven aan den belanghebende) en 21; wel is aanwezig eene verklaring behoorende bij no. 21;

3. De acten d.d. 21 Maart 1821-1824 Oct. 5, genummerd 1-33; ontbreken nrs. 4, 5, 9-15, 18-24, 26-30, 32 en 33 (afgegeven aan de belanghebbenden);

4. De Acten d.d. 11 Nov. 1824-1826 Dec. 1, genummerd 1-65; ontbreken nrs. 1, 3-18, 21-43, 45-47, 49-54, 57-65 (afgegeven aan de belanghebbenden);

5. De acten d.d. 13 Januari 1827-1828 Dec. 31, genummerd 1-55; ontbreken nrs. 2-7, 10-12, 14-27, 31, 33, 35-42, 46, 48-53 (afgegeven aan de belanghebbenden);

6. De acten d.d. 9 Januari 1829-1834 Mei 22, genummerd 1-168; ontbreken nrs. 1, 2, 4-8, 19-24, 26-41, 44-49, 51-60, 62, 63, 65-69, 71-90, 97-100, 102, 104, 105, 107-109, 112-122, 124, 125, 127-130, 132, 134-147, 149-153, 155-157, 161-163, 165-167 (afgegeven aan de belanghebbenden);

7. De acten d.d. 6 Oct. 1834-1849 Oct. 22, genummerd 1-357; ontbreken nrs. 3-6, 10-14, 18-21, 23-26, 28-31, 36-39, 41-44, 47-50, 51, 56, 5 7, 149-160, 162-169, 171-175, 180-189, 191, 193-197, 199, 200, 202, 204-208, 210, 211, 214-216, 220-222, 224-233, 237, 238, 241, 243, 245, 246, 249, 254, 255, 257-262, 264, 267, 268, 270-273, 277, 279-281, 283-287, 292, 293, 296-298, 300, 302, 323, 324, 326, 328-330, 332, 336, 338, 339, 344-347, 349-351, 354-357, (afgegeven aan de belanghebbenden), en nrs. 1 en 335;

8. Acten d.d. 1824-1839, wel door partijen geteekend, doch niet geregistreerd.

32. Repertoire van acten, verleden ter secretarie,onderworpen aan het recht van registratie. 1 Januari 1815-1849 October 22.N.B. Zie de noot bij Inv. No. 31

 Ambtenaren

33. Concept ”instructie voor den secretaris der stad Koevorden” (c.1820).