I. Grondgebied en bevolking

Grondgebied

1. Concept en afschriften van processen-verbaal van grensscheiding der gemeente Coevorden met aangrenzende gemeenten, d.d. 10 en 25 maart 1826.

2. “Proces-verbaal van de opneming” (op 14 sept. 1824) “der limietsbepaling van 's Rijksgronden der vesting Koevorden” 1 augustus 1826; N.B. De opneming op 14 september 1824 geschiedde door burgemeester en wethouders van Coevorden en den kapitein-ingenieur A.A. Lestergeon. Eerst in 1826 werd het verbaal burgemeester en wethouders ter tekening aangeboden.

3. “Beschrijving der grenzen van 's Rijks Militaire gronden in en bij de vesting Coevorden 1849"; met proces-verbaal betrekkelijk de afscheiding van 's Rijks Militaire gronden in en bij de vesting Coevorden 1849". N.B. Het doel was de afscheidingen te bepalen tussen 's Rijks militaire gronden en die, welke aan het stedelijk bestuur en de ingezetenen der gemeente Coevorden behoren in en bij deze vesting. De beschrijving is opgemaakt door den kapitein-eerstaanwezend ingenieur, het proces-verbaal (in 3-voud) door een wethouder en een raad (vroeger secretaris) van Coevorden en den eerstaanwezend ingenieur, beide op 21 april 1849. De stukken zijn “voor gezien” getekend door den kolonel-directeur der 2e directie van fortificatiën; de beschrijving is “voor gezien” getekend, het proces-verbaal goedgekeurd door den minister van oorlog.

4. Gewaarmerkte afschriften der voorwaarden van verpachting van “het gewas van de fortificatie-werken der vesting Coevorden, benevens de visscherijen in de grachten “van dezelve”, over 1827/29, '36/41, '42/47 en '48/53. 1827, '35, '42 en '48. N.B. Volgens de voorwaarden d.d. 1827 werd de verpachting gehouden “ten overstaan van het hoofd van de plaatselijk bestuur” te Coevorden.

 Bevolking

5. Concept- en minuteele staten van de bevolking der gemeente Coevorden. (1815?), 1818. N.B. De concept-staat d.d. (1815?) is gesteld op een papier, waarop een begin van een brief, uitgaande van den burgemeester van Coevorden d.d. 10 Febr. 1815: hij onderscheidt de bevolking naar den leeftijd en de godsdienstige gezindheid, tevens wordt daarop vermeld het aantal bedeelden door de Ned. Hervormde en Roomsch Katholieke diaconieen en de burgelijke gemeente. De staat d.d. 1818 is ingericht naar den burgelijken staat (mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden). Hierbij staten van de bevolking behoorende tot de 5de comp. van het garnizoens-bataljon No.34 en van een detachement van het bataljon artillerie-landmilitie in garnizoen te Coevorden, opgemaakt door de commandanten dier afdelingen, welke stukken hebben gediend bij de samenstelling van den staat d.d. (1815?).

6. “Rotsedel.”- “Register der bevolking.”-Registers van de huizen, de hoofden der daarin wonende personen. 1818-'49. N.B. De huizen worden genoemd in de volgorde hunner nummers. De registers werden opgemaakt op 1 Mei of in de maand Mei. Ontbreken de registers voor de jaren 1818. '21, '23, '24, '27 en '37. Tot 1835 noemde men het register “Rotsedel”. - Van 1819 is een afzonderlijk register aanwezig van de “ingezetenen, welke” buiten de poorten der stad Coevorden woonachtig zijn, geboren”op (lees voor) den 1 January 1819"; van 1824 een “Register” van de hoofden der buitenlieden, dewelke buiten de stad” woonachtig zijn met den 1 Januarij 1824". Van 1843 is ook een concept voorhanden.

7. “Register der volkstellingen”, z.j. en 1 Januari 1827, '30, '40; met fragment van zulk een register. N.B. Het register d.d. 1827 is “opgemaakt ter voldoening aan eene aanschrijving van mijnheer de gouverneur der provincie Drenthe d.d. 24 Julij 1821 No. 147". Het ongedagteekende is gelijkelijk ingericht. In het register d.d. 1830 liggen aanschrijvingen En voorschriften van den gouverneur d.d. 30 September en 5 November 1829, betreffende het opmaken der registers.

 Burgerlijke stand

8. “Register van inschrijving van geslachtsnamen”, aangenomen door ingezetenen van Coevorden. 20 April - 12 Mei 1826.  N.B. Dit register is gehouden door den wethouder-ambtenaar van den burgerlijken stand ter voldoening aan het K.B. d.d. 8 Nov. 1825 (S.B. No. 74).

9. Brieven ingekomen bij de (wethouder) ambtenaar van den burgerlijken stand en den burgemeester, met betrekking tot den burgerlijken stand. 8 Januari 1849 - 1850 December 30.

10. “Register van correspondentie over den burgerlijken stand” _ Minuten van brieven uitgegaan van den wethouder-ambtenaar van den burgerlijken stand. 11 Maart 1837 - 1846 December 29.

11. Concept- en minuteele lijsten van geborenen, gesloten huwelijken en overledenen, over 1814 - '16. 1814 - '17.

12. Huwelijks-afkondigen, met bijbehoorende stukken. 1814 - '28. N.B. De bij elkander behoorende stukken zijn telkens bijeengebonden. Die over 1814 zijn gedeeltelijk genummerd: Nrs. 1, 2, 4, 6(2 maal), 7 - 9; die over 1815 zijn genummerd 2 - 18. Van 1816, '17, '19 en 1821 - '27 zijn geene stukken aanwezig.