Voorlopige inventaris van het archief Dalen

Voorlopige inventaris van het archief van de gemeente Dalen 1811-1927 (1972)

Niet geinventariseerde stukken

 • notulen gemeenteraad 1825-1929 (N.B. Ontbreken juni 1845-1850. Zie hiervoor inv. Nr. 1. (doos 1));
 • presentielijsten gemeenteraad 1851-1949;
 • notulen burgemeester en wethouders 1865-1937;
 • presentielijsten burgemeester en wethouders 1893-1968;
 • registers burgerlijke stand vanaf 1811;
 • bevolkingsregister 1860-1920;
 • gezinskaarten bevolkingsregister 1921-1938;
 • legger van wegen ca. 1920;
 • kadastrale leggers vanaf 1830;
 • bouwvergunningen vanaf 1918;
 • begraafplaatsenadministratie.

 

Niet-financiële bescheiden

Doos 1.1. Raadsbesluiten 1845-1846, 1848-1850 Niet volledig2. Verordeningen betreffende gemeentelijke belastingen 1852-19223. Stukken betreffende raadsbesluiten tot wijziging van de begrotingen over 1902, 1909, 1912, 1929, 19504. Publicaties betreffende de staat van beleg, mobilisatie en bijzondere economische maatregelen 1914-19195. Leggers van aan schouw onderworpen waterleidingen, voetpaden en wegen 1846-1899

Doos 2.
6. Stukken betreffende de straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen 1861-1865
7. Stukken betreffende de straatweg Erm-Coevorden 1855-1864
8. Bijzondere rollen van manschappen, die kunnen worden opgeroepen voor de rustende schutterij 1828-1877
9. Verslagen betreffende het herhalingsonderwijs 1902-1917

Doos 3-4.
10. Kiezerslijsten voor de kamer van arbeid voor de veenderij te Hoogeveen 1902-1922.
11. Verslagen betr. de landbouw 1857-1928 Met tellinglijsten betr. grondgebruik en veestapel.
12. idem
13. Register van vreemdelingen die zich blijvend in Nederland willen vestigen en van verklaringen door de veldwachters van bekendheid met vreemdelingen 1872
14. Register van vreemdelingen en aan hen uitgereikte en verlengde paspoorten 1872-1876.

Doos 5.
15. Stukken betreffende de naturalisatie van H.H. König 1874-1883
16. Staten van ter markt aangevoerd vee 1858-1917.

Doos 6-7.
17-18. Stukken betreffende aanvragen hinderwetvergunningen 1911-1941.

Doos 8.
19. Stukken betreffende aanvragen bouwvergunningen 1948-1949.
20. Telegrammen betreffende de mobilisatie 1914.
21. Bestek en begroting voor de bouw van een school te Vossebelt 1877.
22. Tekening voor verbouwing van de school te Dalen tot gemeentehuis 1884.
23a. Staat van patentschuldigen in de gemeente Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek 1819.
23b. Lijsten van schattingen en tellingen voor de personele belastingen 1850-1864.
24. Registers van uitgegeven patentbladen 1830-1866.
25. Inschrijfregisters voor de dienstplicht 1935-1936, 1940-1941.
26. Verordeningen en instructies betreffende het lager onderwijs 1909-1946.
N.B. zie voor schoolgelden inv. Nr. 2. (doos 1)
27. Instructies voor de gemeentesecretaris, ontvanger en veearts 1849-1924.
28. Verordening op het vee 1894 en de veemarkt 1922
29. Besluit van burgemeester en wethouders betreffende de distributie van tarwebrood 1915.
30. Woonruimteverordening 1946. 
31. Verordening ter bestrijding van scabiës 1947
32. Kinderbijslag- en kindertoelageverordening voor het gemeentepersoneel 1848-1949.

Doos 9-10.
33a. Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken van de gemeenteraad 1848-juli 1852.
33b. Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken 1820-1826, 1840-1866.
N.B. 1859 ontbreekt 1852 beschimmeld.

Doos 11.
34. Toltarief voor de tolhekken te Eldijk en Holsloot 1913-1914.
35. Stukken betreffende de verpachting van de tol te Holsloot 1885-1912.
36. Stukken betreffende de concessie voor de tollen te Holsloot en Eldijk 1911-1919.
37. Instructie voor de tolgaarder 1865. Stukken betr. verpachting van de tol te Eldijk 1880-1918.
38. Stukken betreffende de tol te de Loo 1883-1913 
39. Stukken betr. de tollen op de straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen 1882-1913.
40. Medische verklaringen van doodsschouw en overlijden 1920-1954.

Doos12.
41. Modeltekening van gemeentewerken te Emmen voor een arbeiderswoning ca. 1954
42. Bouwtekening voor 5 arbeiderswoningen te Dalerpeel 1954-1955.
43. Bouwtekening voor 2 arbeiderswoningen op de Molenwijk te Dalen.
44. Tekeningen voor een brugwachterwoning te Oosterhesselerbrug 1954-1955.
45. Tekeningen voor een rijwielpad Dalen-Coevorden 1955.
46. Stukken betr. schets voor een badhuis met garage te Dalen 1956.
47. Tekening voor een gedeelte van het plan Westerwijk 1956.
48. Corr. verslagen vergaderingen,bestek en tekeningen bouw C.V.O.school Dalerpeel 1965-1968.

Doos 13-14.
49-63. Processen-verbaal houdende de uitslagen van de stemmingen voor de gemeenteraad 1881-1918. Idem voor de commissie wegens de splitsing van de gemeente 1883. Kiezerslijsten 1881-1897,1917. N.B. Proces-verbaal 1918 slechts in afschrift.
64. Uittreksels uit geboorteregisters van benoemde raadsleden 1913-1918.
65. Processen-verbaal houdende uitslagen van de verkiezingen voor de 2e Kamer 1897-1917.
66. Processen-verbaal van uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten 1898-1918.
67. Processen-verbaal van uitslagen van de verkiezingen voor de Kamer van de Arbeid voor de Veenderij te Hoogeveen. 1902-1912.
68. Staten opgemaakt t.b.v. de samenstelling van kiezerslijsten 1911-1916.
69. Kiezerslijsten 1914-1919.
70-72. Stukken betr. verkiezingen van de gemeenteraad 1919,1923 en 1939.
73-75. Stukken betr. verkiezingen voor de Provinciale Staten 1919, 1923 en 1939.
76-79. Stukken betr. verkiezingen 2e Kamer 1918, 1922, 1926 en 1937.

Doos 15.
80-86. Stukken betr. dienstplichtzaken 1851-1927 
80. Lijsten van dienstplichtigen voor de militie, opgemaakt wegens inlijving, opkomst en verblijf 
in werkelijke dienst 1851-1873,1883, 1892-1915.
81. Lijsten van dienstplichtigen opgemaakt wegens onbepaald verlof. 1851-1875.
82. Lijsten van dienstplichtigen opgemaakt wegens onbepaald verlof 1876-1899.
83. Lijsten van dienstplichtigen opgemaakt wegens onbepaald verlof 1900-1923.
84. Lijsten van dienstplichtigen voor de landweer 1903-1920.
85. Lijsten van dienstplichtigen voor de landstorm 1915-1922.
86. Lijsten van vrijwilligers voor de landstorm 1924-1927.
87. Gedrukte jaarverslagen van:
Vereniging Ambachtschool voor Emmen en omgeving 1914, 1917-1918
Vereniging tot bevordering van Ambachtsonderwijs in Drenthe 1925-1926.
Noordooster Lokaalspoorwegmaatschappij 1914,1921,1923,1926.
Gezondheidscommissie Hoogeveen 1925-1926.
Kamer van Koophandel Meppel 1926.
Eerste Drentse Stoomtramwegmaatschappij 1926.
Statuten en bondscontributieboekje Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond 1919.

Series correspondentie (-registers)
Doos 16-23.
Ingekomen stukken 1813-1818.
Doos 24-41.
Ingekomen stukken 1819-1850; vanaf 1845 gevouwen in minuutbesluiten van B. en W.
Doos 42-50.
Ingekomen stukken 1851-1927.
N.B. Zie specificatie in bijlage.
Doos 51-57.
Registers van brieven, uitgaand van de burgemeester 1870-1917.
Doos 58.
Uitgaande brieven van de burgemeester 1917-1927.
N.B. Zie specificatie in de bijlage.
Doos 59-62.
Registers van brieven, uitgaand van burgemeester en wethouders 1853-1917.
Doos 63-64.
Uitgaande brieven van burgemeester en wethouders 1917-1927.
N.B. Zie specificatie in de bijlage.
Doos 65-68.
Agenda’s van ingekomen stukken 1867-1928.
N.B. 1925-juli 1928 volgens alfabetische rubrieken. Zie ook nrs. 33a en b.
Doos 69-70.
Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken 1928-1946.

Financiële bescheiden

Doos F 1-55.
Rekening en bijlagen 1823-1900.
Doos F 55-64.
Per jaar ingebonden financiële bescheiden 1890-1923 en 1927-1935.
F 65-72.
Register van bevelschriften 1860, 1866-1872.
F 73-79.
Rekening 1901-1966.
F 80-94.
Grootboeken 1952-1964.
F 95-97.
Secretarieregisters 1951 en 1964-1965.
F 98-112.
Verzamelstaten en andere bijlagen tot de rekening 1901-1965.
F 113.
Kohieren hondenbelasting 1901-1921.
Weg- en straatgelden 1901-1921.
F 114.
Kohieren hoofdelijke omslag 1901-1920.
F 115.
Kohieren schoolgeld 1901-1924.
F 116-117.
Stukken betreffende de distributiedienst 1939-1946.
F 118-119.
Stukken van woningbedrijf en gasbedrijf 1955-1972.