Bijlage overzicht archief gemeente Schoonebeek t/m 1922

Na de instelling van de gemeente Schoonebeek in 1884 ( staatsblad 1884, nummer 65) heeft men bij de archiefvorming tot 1 januari 1923 het gebruikelijke agendastelsel gehanteerd, waarbij alle ingekomen stukken na afdoening van volgorde van binnenkomst werden opgeborgen, en daarnaast in notulenboeken en dergelijke en in kopieboeken van uitgaande stukken eveneens in chronologische volgorde de besluiten, beschikkingen etc. werden ingeschreven; daarnaast bestonden er de gebruikelijke series met specifieke onderwerpen: bevolkings- en dienstplichtadministratie, financiële administratie.

Na de aanschaf van de schrijfmachine is aanvankelijk geen wijziging in het ordeningsstelsel opgetreden, maar per 1 januari 1923 is men alle stukken alfabetisch op trefwoord gaan ordenen. Hierin zijn te eniger tijd alle stukken van voor 1923 ingepast, behalve de registers en de financiële bescheiden. Tegen het einde van 1938 is men de code VNG gaan gebruiken, waarbij opnieuw alle bestaande mappen met losse stukken zijn herordend. Hieronder bevinden zich ook stukken, daterend van voor 1884, afkomstig uit het gemeentearchief van Dalen. Op de mappen met losse stukken zijn dossierinventarissen aanwezig, in vijf banden, een band voor het jongste gedeelte, en vier banden gekenmerkt A tot en met D. 
De mappen (dossiers) zijn in twee groepen verdeeld. De jongste groep is van volgnummers voorzien en in het jongste deel van de inventaris beschreven, voornamelijk
Omvattende archiefbescheiden vanaf 1958. Er bevinden zich echter ook oudere stukken in dit gedeelte. De oudere groep is volgens code VNG opgesteld, de delen A en B beschrijven de stukken tot en met 1953, de delen C en D de stukken over 1954-1957. Deze verdeling blijkt evenmin geheel consequent te zijn aangehouden. De mappen zij slechts genummerd, als er meer mappen zijn met hetzelfde onderwerp. Dit overzicht beschrijft de niet in de vijf banden beschreven bescheiden , en bevat tevens een uittreksel uit de vijf baden, voor zover het betreft de stukken van voor 1923. In de vijf banden zonder datum vermelde stukken zijn niet in deze lijst opgenomen, en het is niet uitgesloten, dat ik iets over het hoofd heb gezien bij het doornemen van de inventarissen. De dossiers zijn niet systematisch op hun inhou gecontroleerd. In de wet, waarbij de gemeente werd ingesteld was bepaald, dat kadastrale en andere stukken, uitsluitend op Schoonebeek betrekking hebbend, op de nieuwe gemeente zouden overgaan. Deze stukken betreffen vooral grens – en waterstaatsaangelegenheden. Er is uit het archief van voor 1923 drastisch vernietigd en niet altijd op verantwoorde wijze. Zo ontbreken de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van voor 1919 en de kadastrale leggers van voor circa 1925. De omvang van de stukken, niet voorkomend in de dossierinventarissen is 6,5 meter, van de stukken daarin wel beschreven circa 2 strekkende meter.

December 1983 / januari 1985
Drs. A.J.M. den Teuling

Niet in dossierinventarissen beschreven stukken.
Stukken van algemene aard
Notulen gemeenteraad. 1884-1926. 7 delen
“Diverse raadsbesluiten”, registers van door gedeputeerde staten goedgekeurde of goed te keuren besluiten , met losse bijlagen. 1889-1929 2 delen
Register van vastgestelde verordeningen. 1921-1922 1 deel
Register van raadsbesluiten tot wijziging van de begrotingen. 1902-1922 1 deel
N.B. De besluiten van de bovengenoemde drie categorieën staan niet in de raadsnotulen.
Presentielijst raadsvergaderingen . 1884-1970. 1 deel
Notulen burgemeester en wethouders. 1884-1926 1 deel
Agenda’s van ingekomen stukken. 1884-1920, van ingekomen stukken en verzonden stukken, 1921-1929, vanaf 1923 met letter -aanduiding voor rubrieksgewijze opberging 14 delen 
Kopieboeken van uitgaande brieven van de burgemeester. 1884- september 1922 11 delen
Kopieboeken van uitgaande brieven van burgemeester en wethouders. 1884-1920 9 delen


Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

Eigendommen, financiën
Akten van aankoop van onroerend goed, 1885-1919, met retroactum, 1860 1 halve portefeuille
N.B. Genummerd 1-17, inhoudsopgave aanwezig.

Begroting met memorie van toelichting. 1824-1923 2 dozen
Gemeenterekening met bijlagen. 1884-1922 12 dozen
N.B. Niet op volledigheid gecontroleerd; volgens de vernietigingslijst 1948 (gewijzigd 1978) geselecteerd.

Gemeenterekening. 1920-1922 ½ doos
“Diverse stukken ontvanger”, onder andere boekhouding. 1918-1926 1 doos

Bevolking, dienstplicht

Registers van de burgerlijke stand, met tien jaarlijkse tafels. 1884-1924 13 banden
Bevolkingsregisters met klappers. 1885-1930/1931 1 strekkende meter
Woningregister. Circa 1900 5 delen
Alfabetische lijst van ingeschrevenen voor de militie/dienstplicht. 1885-1941 1 portefeuille

Stukken beschreven in een van de banden van de inventaris van het “dossierarchief”

Jongste deel
Codegetal Inventarisnummer
2.01.1 1039 Instelling gemeente 1884
1.761 48,49 Drankvergunning vanaf 1914
1.773.12 62 Vleeskeuringsverordening 1922
63 Gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst kring Coevorden 1922.
1.851.2 800-803 Archief Commissie tot wering van het schoolverzuim 1901-1968. (Agenda van ingekomen stukken 1901-1968, kopieboek/agenda van uitgaande stukken 1909-1968, notulen 1931-1968.)

Oudere deel, “periode 1953-1957”
Inventaris deel D

2.07.11 Instellingen/ geschiedenis gemeente 1883-1884.


Oudere deel, “periode 1884-1853”
Inventaris deel B

2.07 map 3b Diverse gegevens. 1884-1888
2.07 map 5-10 Verslagen van de toestand der gemeente. 1884-1935.
2.07.151 map1 Grensbeschrijving Nederland – Koninkrijk Hanover 1901
2.07.351 map 1 Marechausseekazerne Hoofdstraat, vanaf 1890.
2.07.352 map 2 Verzekering van gemeentegelden, vanaf 1884
2.07.354.1 Gemeentehuis, vanaf 1885
2.07.354.2 Dokterswoning, vanaf 1911
2.07.51 Gemeenteraadsverkiezingen, processen verbaal hoofdstembureau, vanaf 1919
2.07.516 Presentiegelden raadsleden, vanaf 1884
2.07.526 Jaarwedde wethouders, vanaf 1919
2.07.52 Staten personeel , vanaf 1903.
Jaarwedderegeling, vanaf 1884
2.08 Personeelsdossiers, inbegrepen gemeente artsen, vanaf 1884
2.08.3 Instructie gemeentegeneesheer. 1922
4.07.531 Gebeurtenissen Koninklijk huis vanaf 1880
4.07 Organisatie van de politie, vanaf 1899

Inventaris deel A
1.714 map 2 Opgaaf van belastingschuldigen op de kohieren directe belastingen. 1886,1887,1890- 1892,1984,1897,1900
1.714 Lijsten van aangeslagenen in de vermogensbelasting. 1898-1901 (abusievelijk aangeduid als Kohieren)
1.714.11 Register van aangifte van ongebouwde eigendommen en van veranderde/gesloopte/nieuwe gebouwen vanaf 1885
1.714.38 Verordening hondenbelasting, vanaf 1899
1.714.521 map 1-3 Register van ontvangsten en kohieren hoofdelijke omslag. 1887,1892,1893,1897-1901,1904-1921 N.B. Zie ook de bijlagen tot de rekening
1.719.11 map 1 Verordening persoonlijke diensten. 1910 map 2 Rooster voor de hand- en spandiesnten. 1884-1916
1.75 Politieverordening. 1889
1.754.3 Verbod tot samenscholingen en het maken van rumoer, vanaf 1916
1.758.3 Verordening op de tapperijen. 1889
1.759.66 Aanstelling onbezoldigd veldwachter.1883
1.772 Lijst van geneeskundigen. 1889
1.773.11 Verordening Keuring van waren, 1921, Provinciale regeling keuringsdienst, 1915
1.773.12 map 1 Verordening keurlonen Vleeskeuringsdienst. 1922
1.774 Subsidie inrichten barak besmettelijke ziekten.1892
1.776 map 2 Verordening begrafenisrechten, vanaf 1919
1.778.5 Bouwplannen van de NAM, vanaf 1920
1.79 map 1 Waterschap Het Oud Schoonebeekerdiep, vanaf 1908
1.79 map 2 Plan van aanleg Amsterdamscheveld, vanaf 1902
Waterschap Het Amsterdamscheveld-Zuid, vanaf 1922, tekening ontworpen veenschap Annaveen, ongedateerd ( grondgebied later opgenomen in Waterschap Schoonerbeekerdiep).
Correspondentie en akten betreffende grensaangelegenheden Waterschap Schoonerbeekerdreef 1832-1840, 
Stukken betreffende grens – en grenswateraangelegenheden, afkomstig uit het gemeente archief van Dalen.
1826-1851).
1.79 Stukken betreffende kanalisatie van het Schoonerbeekerdiep, vanaf 1917
1.791.21 Tabellen der wegen en waterlossingen van de gemeente Dalen. 1851. Authentiek afschrift.
Legger en correspondentie over de legger der waterleidingen, 1889-1914 en slagcedul betreffende onderhoudsplicht
Van wegen en waterlossingen, 1846, betreffende Schoonebeek
1.811.111 Tolgeldenconcessies en voorwaarden, vanaf 1885. Opheffing tollen 1922
1.811.111.1 map 2a Onder andere Weg naar Wilmsbrug, vanaf 1886
map 3 Aardebaan Beekweg, vanaf 1908
1.811.121.2 Tabel van wegen en voetpaden, 1887-18888,schouw van wegen en voetpaden, vanaf 1884
1.811.122 Verordening op het veedrijven. 1909
1.823 map 3-6 Landbouwverslagen. 1884-1948
1.823.512 Verordening op de keuring dekstieren. 1891
1.842 Lijsten van instellingen van weldadigheid, vanaf 1885

Inventaris deel B
1.85 Besluit gemeenteraad Dalen schoolregeling. 1864. ( niet aangetroffen)
1.851.2.01.08 Persoonsdossiers onderwijzers, vanaf 1884
1.851.2.01.08.741 map 1Bezoldiging onderwijzend personeel, vanaf 1900
1.851.2.02.17 Regeling toelating leerlingen uit Coevorden en Emmen, vanaf 1880
1.851.2.02.4 Leerplannen, vanaf 1893
1.851.2.02.7-2 Verordening Commissie Plaatselijk schooltoezicht. 1922
1.851.2.06 map 2 Eventuele stichting hervormde school Schoonebeek. 1921
map 11 Bouw en uitbreiding schoolgebouw RK – school Nieuw – Schoonebeek, vanaf 1921
map 15 Openbare lagere school (Oud) Schoonebeek, vanaf 1885
1.851.25 Verordeningen regeling vervolgonderwijs en schoolgeld. 1922
1.851.12 Overdracht archiefstukken aan rijksarchivaris.1920.
1.857 Bepalingen betreffende de gereformeerde diaconie te Schoonebeek. 1897. Grenswijziging hervormde gemeenten 
Schoonebeek en Coevorden. 1910.
1.88 map 2-3 Stukken betreffende uitvoering van het grenstractaat, 1824 tot 1888 en schouw van grenspalen.