V. Gemeente-eigendommen, gemeentewerken en inrichtingen

Eigendommen bestemd voor den publiekendienst

89. Verzoek van den commandant der vestiging Coevorden aan den burgemeester om herstelling der pomp bij de kazerne aan de Bentheimer-poort. 12 September 1814.

90. “Stukken wegens het verleggen der straten”.-Stukken betreffende de herstelling van de Bentheimer, Friesche en Sallandsche straten en de straten tegenover de kazerne. 1819/24.

91. “Nota van B.J. Eck wegens het hout voor de stad “Coevorden tot het veranderen van het stadhuis benodigd.” 20 April 1820.

92. Afschrift van het “Geheim rapport” ( d.d. 22 Mei 1817) van de hoofddirecteur der waterstaat in Overijsel” ( aan Gedeputeerde Staten van Overijsel) “wegens het verleggen der Kleine Vegt.” (1817?).N.B. Het afschrift is geschreven en gewaarmerkt door den secretaris van Coevorden J. Woltersom G.z.

Schouw

93. Processen-verbaal en concepten daarvoor van den schouw van het Schoonebeeker diep en de Kleine Vecht in de gemeente Coevorden. 15 Juli 1825, 23 en 30 Augustus 1826.
N.B. De schouw werd verricht door den burgemeester, den secretaris en een lid van den raad van Coevorden.
Concepten zijn aanwezig voor processen-verbaal van den schouw der Kleine Vegt op 15 Juli 1825 en 23 Aug. 1826.

94. Afschrift van het proces-verbaal d.d. 14 Mei 1830 van den schouw der wegen van Coevorden naar Dalen en naar het Klooster. (1830?).
N.B. De schouw werd verricht door den inspecteur der wegen en waterlossingen in Drente, met medewerking van een lid van den raad en den secrtaris van Coevorden.
Dit afschrift werd uitgereikt “aan den heer burgemeester te Koevorden, ten einde de boeteschuldigen hiervan te informeeren en om daarmede overeenkomstig artikel zevenenveertig vanhet schouw-reglement te handelen”.

Eigendommen niet bestemd voor den publiekendienst

95. Concept-acte van verhuring van landerijen behoorende aan de stad Coevorden. 20 April 1819
N.B. Van registratie der acte blijkt niet.

96. Acte van onderhandsche verpachting door den ontvanger der registratie en domeinen van de gemeente Coevorden van “de bleekerij en tuingrond beoosten den Kasteelschen dijk te Coevorden, met het gebruik van het oude wagthuis”. 14 Aug. 1819.